Sa Ontario, hindi namin tinatanong kung saan kayo nanggaling – ang tinatanong namin ay kung saan kayo patungo at kung ano ang kailangan ninyo upang magtagumpay.

Alam ba ninyo na mahigit 30,000 tao ang nagtatapos mula sa mga pribadong career college (mga PCC) bawat taon? Maaari pang madagdagan ang bilang na ito kung patas ang mga alituntunin.

Gusto ng mundo ng edukasyon sa Canada

Ngunit sa ngayon, may mga balakid sa mga internasyonal na estudyanteng nag-aaral sa isang PCC sa Ontario at namamalagi sa mga probinsya kapag nakatapos na sila.

PWEDE KANG MAG-ARAL DITO, NGUNIT HINDI KA MAAARING MAGTRABAHO DITO KAPAG NAKATAPOS KA NA

Ang mga empleo ng Ontario ay nangangailangan ng mahuhusay na baguhan upang lumago ang ekonomiya. Sa kasamaang palad, ang mga internasyonal na estudyanteng PCC ay hindi kwalipikado para sa mga permit sa trabaho na napapakinabangan ng mga estudyanteng galing sa pampublikong institusyon, kapag nakatapos na ang mga ito. Ito ay napakalaking balakid sa pag-aanyaya natin ng mahuhusay na tao sa ating probinsya at bansa.

MAKAKATULONG KAMING ALISIN ANG PUWANG SA PAGSASANAY

Ang Canada ay kumakaharap sa kakulangan ng mahuhusay na tao. Nangangailangan ito ng mas marami ng lahat. Dito makakatulong ang mga PCC, ngunit kailangan ay patas ang kanilang lagay, Dapat payagan ang PCC na magsanay ng mga rehistradong praktikal na nars, kailangang ibilang ng Ontario ang mga PCC sa kanilang modelo ng pagiging apprentice, at hindi dapat limitahan ang tulong sa matrikula.

ISTATISTIKA

Stats_2

69% ng mga estudyanteng PCC ay babae

Stats_2

52% ang nag-enroll sa kanilang PCC dahil nag-aalok ito ng mga programang gusto nila, kung saan ang maliliit na klase, nababagong petsa ng pag-enroll, at naaangkop na pagsasanay ay kaakit-akit.

MAKIPAG-UGNAYAN SA INYONG MPP

Baguhin na natin ito ngayon. Ang pinakadirektang paraan upang magawa ito ay ang sumulat sa inyong Member of Provincial Parliament (MPP) at ipaalam sa kanila ang inyong mga palagay. Ipaalam sa kanila na kaya at gusto ng mga pribadong career college na mas gumawa pa upang makatulong sa mga taong makamit ang kanilang mga pangarap.

Sa pagkumpleto sa impormasyon sa ibaba, ikaw ay dadalhin sa isang link ng email na direktang naka-address sa iyong MPP kung saan maaari mong ipadala ito nang ganito mismo, o i-edit ng sa palagay mong naaangkop.

Iba ang aming mga estudyante. Pangunahin na ang sila ay mas matanda, babae, at kakarating lang sa Canada. Binibigyan ng pag-asa ng mga PCC ang mga taong hindi komportable sa mga pampublikong kolehiyo ng pangalawang pagkakataong magkaroon ng karera at bagong buhay. Binibigay nila sa inang walang asawa ang kakayahang suportahan ang kaniyang mga anak, at sa mga bagong mamamayan ng Canada naman, pagkakataong buuin ang kanilang kinabukasan.